-terug naar laatste nieuws-  

Uitnodiging aan alle leden en ouders van jeugdleden,

tot het bijwonen van de Olympia Jaarvergadering
op dinsdag 9 maart 2010 in café ‘de Ridder’. Aanvang: 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Notulen jaarvergadering 31 maart 2009
        ( te lezen op www.olympiaberkhout.nl)
 4. Jaarverslag 2009 *)
        ( te lezen op www.olympiaberkhout.nl)
 5. Financieel verslag 2009 en begroting 2010 *)
 6. Verslag kascontrole commissie.

            Benoeming lid kascontrole commissie.

 1. Contributieverhoging.
 2. Opstarten selectie turnen.
 3. Verkiezing bestuursleden.

  Aftredend en niet herkiesbaar:    Nelly Braas
  Aftredend en niet herkiesbaar:    Carolien Buisman     
  Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, en met name een nieuwe penningmeester.
  Mocht u interesse hebben kunt u voor informatie terecht bij Nelly Braas, tel. 551369
  Mocht u zich beschikbaar willen stellen voor het bestuur kunt u zich tot 9 maart 18.00 uur opgeven bij het secretariaat.
 1. Rondvraag en sluiting.

Heeft u ook een mening of idee over onze gymvereniging, kom dan naar onze jaarvergadering. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.

Namens het Olympia bestuur,
Marlies Ruiter, secr.

*) verslagen zijn te verkrijgen bij M. Ruiter, tel. 551957